Đến tháng 10
Sở Tư pháp đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/10/2018)