Đến tháng 5
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

91.1 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 23/05/2018)