Đến tháng 3
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

90.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/03/2018)