Đến tháng 11
UBND huyện Cư Kuin đã giải quyết

91.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/11/2018)