Đến tháng 5
UBND huyện Ea Kar đã giải quyết

98.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/05/2018)