Đến tháng 11
UBND huyện Ea Kar đã giải quyết

98.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/11/2018)