Đến tháng 7
UBND huyện Ea Kar đã giải quyết

98.7 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 16/07/2018)