Đến tháng 11
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 20/11/2018)