Đến tháng 7
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

93.5 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/07/2018)