Tìm thấy 94 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng,Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bỏ rơi
Mức độ 3
Thủ tục thực hiện xác định mức độ khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ người bị thương nặng
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ đột xuất chi phí mai táng cho đối tượng trợ cấp đột xuất
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở
Mức độ 2
Thủ tục tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội đối với đối tượng (Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo; người cao tuổi, người khuyết tật)
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng
...