Tìm thấy 225 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 2
Cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Mức độ 2
Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ
Mức độ 2
Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Mức độ 2
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận
...