Tìm thấy 243 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 2
Cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Mức độ 2
Thủ tục di chuyển hài cốt liệt sỹ
Mức độ 2
Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sỹ
Mức độ 2
Thủ tục lập Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu cấp giấy chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) lần đầu
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận
Mức độ 2
Thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thực hiện đồng thời với thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận (do đo vẽ lại bản đồ); thực hiện đồng thời với việc đăng ký biến động do thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu thửa đất, địa chỉ thửa đất hoặc thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất hoặc thay đổi về tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 2
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền
...