Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
1
Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
2
Cấp Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
3
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
4
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
5
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
6
Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
7
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 4
8
Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
9
Thủ tục cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
10
Thủ tục cấp Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
11
Thủ tục cấp giấy phép họp báo
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
12
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản phẩm
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
13
Thủ tục cấp giấy phép xuất bản Bản tin
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
14
Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 4
15
Thủ tục cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản