Tìm thấy 593 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp giấy phép bưu chính trong phạm vi nội tỉnh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
2
Cấp Đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
3
Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
4
Thủ tục Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
5
Thủ tục Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
6
Thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
7
Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính - Viễn Thông
Mức độ 3
8
Cấp giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
9
Cấp lại giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
10
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
11
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
12
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
13
Thủ tục cấp giấy phép xác nhận đăng ký máy photocopy màu/ máy in có chức năng photocopy màu
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
14
Thủ tục Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ Xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản
Mức độ 3
15
Thủ tục Thẩm định hồ sơ cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên Internet
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí Xuất bản