Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 4
31
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
32
Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp Người tập sự thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác sang tổ chức hành nghề công chứng trong tỉnh
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 4
33
Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 4
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
34
Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
35
Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn và Công ty luật hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
36
Chuyển đổi Văn phòng luật sư thành Công ty luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
37
Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị thiêu hủy dưới hình thức khác
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
38
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
39
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
40
Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
41
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
42
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp đối với trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
43
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động: tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đại diện theo pháp luật của Văn phòng, danh sách thành viên hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
44
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
45
Cấp lại Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp