Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Cấp lại Thẻ tư vấn viên pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
47
Sáp nhập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
48
Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
49
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
50
Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, công ty luật nước ngoài (gọi tắt là chi nhánh, công ty luật nước ngoài)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
51
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
52
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
53
Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
54
Thành lập Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
55
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
56
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
57
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
58
Đăng ký hoạt động Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
59
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
60
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp