Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
61
Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp khi có thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
62
Đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (gọi chung là Công ty luật)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
63
Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
64
Đăng ký hoạt động khi chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
65
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
66
Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
67
Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
68
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp
Mức độ 3
69
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
70
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
71
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
72
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
73
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
74
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
75
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội