Tìm thấy 917 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
77
Thủ tục thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
78
Thủ tục thực hiện xác định mức độ khuyết tật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
79
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
80
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng,Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bỏ rơi
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
81
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
LĐTBXH-Bảo trợ xã hội
Mức độ 3
82
Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
83
Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng
Mức độ 3
Sở Nội vụ
Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
Mức độ 3
84
Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công nghiệp hỗ trợ
Mức độ 3
85
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm
Mức độ 3
86
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm
Mức độ 3
87
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi, bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm
Mức độ 3
88
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm
Mức độ 3
89
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm
Mức độ 3
90
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh
Mức độ 3
Sở Công Thương
Công Nghiệp Thực Phẩm