Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đoàn ra thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Cơ quan giải quyết Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực Cấp phép ra đoàn

Loading...