Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chưc nước ngoài tổ chức

Cơ quan giải quyết Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực Cấp phép Tổ chức Hội nghi, Hội thảo

Loading...