Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục Giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 755/2005

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Nhà ở

Loading...