Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Phát triển đô thị

Loading...