Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp phép cho đoàn ra thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh quyết định

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Ngoại vụ

Loading...