Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chức nước ngoài tổ chức

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Ngoại vụ

Loading...