Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Hoạt động khoa học & công nghệ

Loading...