Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Hoạt động khoa học & công nghệ

Loading...