Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ

Cơ quan giải quyết Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
Lĩnh vực Hoạt động khoa học & công nghệ

Loading...