Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng

Cơ quan giải quyết UBND huyện Krông Năng
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội

Loading...