Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ quan giải quyết UBND Thị Xã Buôn Hồ
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội

Loading...