Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội

Cơ quan giải quyết UBND huyện M Đrăk
Lĩnh vực LĐTBXH-Bảo trợ xã hội

Loading...