Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng công lập

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Di sản văn hóa

Loading...