Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Loading...