Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Cơ quan giải quyết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực Mỹ thuật nhiếp ảnh triển lãm

Loading...