Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan

Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư

 • Điện thoại: (0262) 3.851.462
 • Email: khdt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.852.187

Logo Sở Giao thông Vận tải Sở Giao thông Vận tải

 • Điện thoại: (0262) 3.815.967
 • Email: gtvt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.856.381

Logo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ

 • Điện thoại: (0262) 3.952.400
 • Email: khcn@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.952.900

Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 • Điện thoại: (0262) 3.852.405
 • Email: vhttdl@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.859.094

Logo Sở Y tế Sở Y tế

 • Điện thoại: (0262) 3.843.770
 • Email: yte@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.852.209

Logo UBND huyện Krông Năng UBND huyện Krông Năng

 • Điện thoại: (0262) 8.584.567
 • Email: krongnang@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 8.584.584

Logo UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột UBND Thành Phố Buôn Ma Thuột

 • Điện thoại: (0262) 3.919.212
 • Email: bmt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.955.007

Logo UBND huyện Buôn Đôn UBND huyện Buôn Đôn

 • Điện thoại: (0262) 3.789.321
 • Email: buondon@daklak.gov.vn

Logo UBND huyện Ea Kar UBND huyện Ea Kar

 • Điện thoại: (0262) 3.602.666
 • Email: eakar@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.625.740

Logo UBND huyện Cư Kuin UBND huyện Cư Kuin

 • Điện thoại:
 • Email: cukuin@daklak.gov.vn

Logo UBND huyện Cư Mgar UBND huyện Cư Mgar

 • Điện thoại: (0262) 3.834.123
 • Email: cumgar@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.834.123

Logo UBND huyện Krông Buk UBND huyện Krông Buk

 • Điện thoại: (0262) 3.574.193
 • Email: krongbuk@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3..574.485

Logo UBND huyện Krông Bông UBND huyện Krông Bông

 • Điện thoại: (0262) 3.732.413
 • Email: krongbong.daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.732.596

Logo UBND huyện Krông Pắc UBND huyện Krông Pắc

 • Điện thoại: (0262) 3.521.102
 • Email: krongpak@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.522.267

Logo UBND huyện M Đrăk UBND huyện M Đrăk

 • Điện thoại: (0262) 3730324
 • Email: madrak@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3731421

Logo UBND Thị Xã Buôn Hồ UBND Thị Xã Buôn Hồ

 • Điện thoại: (0262) 3.871.630
 • Email: buonho@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.872.760

Logo UBND huyện Lắk UBND huyện Lắk

 • Điện thoại: (0262) 3.586.156
 • Email: lak@daklak.gov.vn

Logo Sở Xây dựng Sở Xây dựng

 • Điện thoại: (0262) 3.856.168
 • Email: xaydung@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.851.295

Logo Sở Nội vụ Sở Nội vụ

 • Điện thoại: (0262) 8.555553
 • Email: noivu@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.850.951

Logo Sở Công Thương Sở Công Thương

 • Điện thoại: (0262) 3.969.222
 • Email: congthuong@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.952.635

Logo Thanh Tra Tỉnh Thanh Tra Tỉnh

 • Điện thoại: (0262) 3.978.005
 • Email: thanhtra@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.978.000

Logo Công ty Điện lực Đắk Lắk Công ty Điện lực Đắk Lắk

 • Điện thoại: (0262) 2210 235
 • Fax: (0262) 2226 801

Logo Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường

 • Điện thoại: (0262) 3.852.477
 • Email: tnmt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.854.841

Logo Sở Lao động, Thương binh và XH Sở Lao động, Thương binh và XH

 • Điện thoại: (0262) 3.950.337
 • Email: ldtbxh@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.950.340

Logo Sở Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông

 • Điện thoại: (0262) 3.818.020
 • Email: tttt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.860.008

Logo Sở Tài chính Sở Tài chính

 • Điện thoại: (0262) 3.856.630
 • Email: taichinh@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.850.106

Logo Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo

 • Điện thoại: (0262) 3.852.106
 • Email: gddt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.811.208

Logo UBND huyện Ea Súp UBND huyện Ea Súp

 • Điện thoại: (0262) 3.998.765
 • Email: easup@daklak.gov.vn

Logo UBND huyện Krông Ana UBND huyện Krông Ana

 • Điện thoại: (0262) 3.637.026
 • Email: krongana@daklak.gov.vn

Logo UBND huyện Ea Hleo UBND huyện Ea Hleo

 • Điện thoại: (0262) 3.777.752
 • Email: eahleo@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.777.752

Logo Sở Ngoại vụ Sở Ngoại vụ

 • Điện thoại: (0262) 3.841.879
 • Email: ngoaivu@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.842.166

Logo Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk

 • Điện thoại: 080.50557
 • Email: vpubnd@daklak.gov.vn
 • Fax: 080.50554

Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn

 • Điện thoại: (0262) 3.952.575
 • Email: nnptnt@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.952.575

Logo Ban Dân tộc Ban Dân tộc

 • Điện thoại: (0262) 3.852.427
 • Email: bandantoc@daklak.gov.vn
 • Fax: (0262) 3.858.197

Logo Sở Tư pháp Sở Tư pháp

 • Điện thoại: (0262) 3.955.726
 • Email: tuphap@daklak.gov.vn