Tìm thấy 1730 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
Mức độ 2
Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh
Mức độ 2
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Mức độ 2
Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Miễn nhiệm giám định viên tư pháp trong hoạt động khoa học công nghệ
Mức độ 2
Thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật công nghiệp
Mức độ 2
Chuyển quyền thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Giải quyết cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước
Mức độ 2
Thủ tục Giải quyết hồ sơ theo Nghị quyết 755/2005
Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định, chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở
Mức độ 2
Cấp phép cho đoàn ra thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh quyết định
Mức độ 2
Cấp phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế do cơ quan, tổ chức Việt Nam tổ chức
Mức độ 2
Cấp phép tổ chức Hội nghị, hội thảo quốc tế do tổ chức nước ngoài tổ chức
Mức độ 2
Thẩm định hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị
Loading...