Tìm thấy 319 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Mức độ 2
Thủ tục xoá đăng ký thế chấp
Mức độ 2
Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
Loading...