Tìm thấy 225 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp
Mức độ 2
Thủ tục xoá đăng ký thế chấp
Mức độ 2
Thủ tục yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
Loading...