Tìm thấy 201 thủ tục

Mức độ 2
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Mức độ 2
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản
Mức độ 2
Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
Mức độ 2
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký kinh doanh cho Hợp tác xã
Mức độ 2
Thẩm định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật
Mức độ 2
Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hộ Kinh doanh hợp tác xã
Mức độ 2
Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Thẩm định hồ sơ mời thầu công trình thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp huyện
Mức độ 2
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và kế hoạch đấu thầu công trình thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
Mức độ 2
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh
Loading...