Tìm thấy 319 thủ tục

Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với nhân thân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết sau ngày 01/01/1995
Mức độ 2
Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ
Mức độ 2
Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg có dưới 15 năm công tác
Mức độ 2
Giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy
Mức độ 2
Xác nhận đơn đề nghị đổi thẻ thương binh
Mức độ 2
Xác nhận đối tượng thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh
Mức độ 2
Xác nhận chính sách ưu đãi học sinh là người khuyết tật, mồ côi, người dân tộc thiểu số được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục hoặc học nghề
Mức độ 2
Xác nhận cho đối tượng chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất
Mức độ 2
Xác nhận cho đối tượng chính sách miễn, giảm tiền thuế phi nông nghiệp
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống mỹ theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg có đủ 15 năm công tác đến dưới 20 năm công tác
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ đề nghị đi thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ trợ cấp 1 lần đối với người Hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ
Loading...