Tìm thấy 219 thủ tục

Mức độ 2
Thuyên chuyển học viên học bổ túc Trung học cơ sở
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
Mức độ 2
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Mức độ 2
Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp cơ sở
Mức độ 2
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học cơ sở
Mức độ 2
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi năm tuổi
Mức độ 2
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Mức độ 3
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 3
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Loading...