Tìm thấy 98 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp: a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác; b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác; c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ.
Mức độ 3
Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam
Mức độ 3
Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Mức độ 3
Đổi Giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Mức độ 3
Cấp lại giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch
Mức độ 2
Thủ tục công nhận điểm du lịch
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 2
Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa
Mức độ 2
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành
Mức độ 2
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Mức độ 2
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
Loading...