Tìm thấy 90 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài trời chính khóa
Mức độ 2
Thủ tục xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Mức độ 2
Thủ tục thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường Đại học tư thục
Mức độ 2
Thủ tục thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục
Mức độ 2
Thành lập và công nhận Hội đồng quản trị trường Cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận
Mức độ 2
Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Thủ tục cho phép hoạt động giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
Loading...