Tìm thấy 98 thủ tục

Mức độ 2
Giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
Mức độ 2
Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
Mức độ 2
Giải thể trường tiểu học
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Mức độ 2
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
Loading...