Tìm thấy 98 thủ tục

Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận người học bổ túc Trung học cơ sở
Mức độ 2
Thuyên chuyển học viên học bổ túc Trung học cơ sở
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Cho phép nhà trường, nhà trẻ dân lập hoạt động giáo dục
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ dân lập
Mức độ 2
Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu
Mức độ 2
Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
Loading...