Tìm thấy 1730 thủ tục

Mức độ 2
Thẩm định chấp thuận đầu tư dự án xây dựng khu đô thị mới
Mức độ 2
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết
Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết
Mức độ 2
Thẩm định đồ án Quy hoạch chuyên ngành
Mức độ 2
Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 2
Thủ tục Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hỗi đồng quản lý quỹ.
Mức độ 2
Thủ tục Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Mức độ 2
Thủ tục Thay đổi cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
Mức độ 2
Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động.
Mức độ 2
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Mức độ 2
Thủ tục Đổi tên quỹ
Mức độ 2
Thủ tục Quỹ tự giải thể.
Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Loading...