Tìm thấy 1730 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
Mức độ 2
Thủ tục Thành lập hội
Mức độ 2
Thủ tục Phê duyệt điều lệ hội
Mức độ 2
Thủ tục Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Mức độ 2
Thủ tục Đổi tên hội
Mức độ 2
Thủ tục Hội tự giải thể
Mức độ 2
Thủ tục Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
Mức độ 2
Thủ tục Cho phép hội đặt văn phòng đại diện
Mức độ 2
Tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh
Mức độ 2
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh
Mức độ 2
Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng
Mức độ 2
Tặng thưởng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng theo công trạng và thành tích)
Mức độ 2
Tặng thưởng bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh (khen thưởng phong trào thi đua theo đợt hoặc chuyên đề)
Mức độ 2
Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh về thành tích đối ngoại
Mức độ 2
Khen thưởng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk”
Loading...