Tìm thấy 105 thủ tục

Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Cấp Giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 2
Xác nhận hồ sơ chuyển các đối tượng bảo trợ xã hội vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 2
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 2
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng,Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bỏ rơi
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện xác định mức độ khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Thủ tục Đề nghị cứu trợ đột xuất
Mức độ 2
Hồ sơ hưởng trợ cấp thường xuyên
Mức độ 2
Giải quyết hồ sơ mai táng phí cho đối tượng Bảo trợ xã hội
Loading...