Tìm thấy 105 thủ tục

Mức độ 2
Chứng thực di chúc
Mức độ 2
Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản khai nhận di sản
Mức độ 2
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản
Mức độ 2
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (cấp xã)
Mức độ 2
Chấm dứt tổ hợp tác
Mức độ 2
Thành lập tổ hợp tác
Mức độ 2
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại (áp dụng cho cấp mới, cấp lại do hết thời hạn hiệu lực)
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 2
Thủ tục tiếp dân
Mức độ 2
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã
Mức độ 2
Giải quyết tố cáo tại cấp xã
Mức độ 2
Thủ tục xử lý đơn thư
Mức độ 2
Đăng ký khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng trồng bằng vốn tự có khi chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
Mức độ 2
Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên.
Loading...