Tìm thấy 219 thủ tục

Mức độ 3
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam
Mức độ 2
Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký giám hộ cử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký giám hộ đương nhiên có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài; Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, xác định lại dân tộc
Mức độ 2
Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Ghi vào Sổ hộ tịch việc khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; thay đổi hộ tịch; khai tử của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Loading...