Tìm thấy 319 thủ tục

Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá do hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 2
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 2
Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp do bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 2
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 2
Cấp sửa đổi bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Mức độ 2
Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do hết thời hạn hiệu lực
Mức độ 2
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ, hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy.
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Mức độ 2
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất
Loading...