Tìm thấy 337 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 2
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện
Mức độ 2
Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
Mức độ 2
Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất
Mức độ 2
Thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 2
Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 3
Chuyển trường đối với học sinh tiểu học
Mức độ 3
Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Giải thể nhà trường, nhà trẻ
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường tiểu học
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trường tiểu học
Loading...