Tìm thấy 337 thủ tục

Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trường tiểu học
Mức độ 2
Giải thể trường tiểu học
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn
Mức độ 2
Thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Giải thể trường trung học cơ sở
Mức độ 2
Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp Trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Trung học cơ sở
Mức độ 2
Tiếp nhận người học bổ túc Trung học cơ sở
Mức độ 2
Thuyên chuyển học viên học bổ túc Trung học cơ sở
Mức độ 2
Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Mức độ 2
Cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập
Loading...