Tìm thấy 337 thủ tục

Mức độ 3
Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến
Mức độ 3
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến
Mức độ 3
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng, thành tích)
Mức độ 2
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 2
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
Mức độ 2
Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
Mức độ 2
Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện
Mức độ 2
Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Loading...