Tìm thấy 327 thủ tục

Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương
Mức độ 3
Thủ tục thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân
Mức độ 3
Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp sửa đổi bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến, Đơn vị tiên tiến
Mức độ 3
Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến
Mức độ 3
Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
Mức độ 3
Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (khen thưởng theo công trạng, thành tích)
Mức độ 2
Đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
Mức độ 2
Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Loading...