Tìm thấy 340 thủ tục

Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
Thủ tục cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi
Mức độ 3
Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú
Mức độ 3
Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng trợ cấp xã hội hàng tháng
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng,Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bỏ rơi
Mức độ 3
Thủ tục thực hiện xác định mức độ khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục thực hiện xác định lại mức độ khuyết tật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy xác nhận khuyết tật
Mức độ 2
Cấp bù tiền miễn, giảm học phí cho đối tượng học ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc doanh nghiệp nhà nước
Mức độ 2
Thủ tục trợ giúp đột xuất hỗ trợ lương thực
Loading...