Tìm thấy 47 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục đề nghị miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên
Mức độ 3
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh Trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục xin học lại trường khác đối với học sinh Trung học
Mức độ 3
Thủ tục tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp Trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục hỗ trợ học sinh cấp Trung học phổ thông ở thôn, xã đặc biệt khó khăn
Mức độ 3
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm cấp Trung học phổ thông
Mức độ 3
Thủ tục đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài
Mức độ 2
Thành lập, cho phép thành lập trường Trung học phổ thông
Mức độ 2
Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách trường Trung học phổ thông
Mức độ 2
Giải thể trường trung học phổ thông
Mức độ 2
Xếp hạng Trung tâm Giáo dục thường xuyên
Mức độ 2
Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Sáp nhập, chia, tách Trung tâm Ngoại ngữ, tin học
Mức độ 2
Giải thể Trung tâm Ngoại ngữ, tin học
Loading...