Tìm thấy 98 thủ tục

Mức độ 4
Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 4
Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
Mức độ 4
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Mức độ 3
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
Mức độ 2
Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng công lập
Mức độ 2
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
Mức độ 2
Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
Mức độ 2
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 2
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim
Mức độ 3
Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
Mức độ 4
Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ
Mức độ 3
Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật
Mức độ 3
Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Loading...